Phòng chống tham nhũng 2017: “Lò đã nóng, củi tươi cũng phải cháy”

Phòng chống tham nhũng 2017: “Lò đã nóng, củi tươi cũng phải cháy”

Góc nhìn xã hội

271 lượt nghe

2018-01-03 15:13:02
Khi "lò đã nóng", công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được thực hiện ...
Đóng